tel. 23 672 28 89

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Nasze przedszkole, jako placówka edukacyjno-terapeutyczna, postawiło przed sobą kilka ważnych celów, które będziemy realizować w trakcie i sposobie naszej pracy z dziećmi. Chcemy:

  • Organizować edukację i terapię dzieci niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i aktualnych możliwości, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania
  • Wspomagać dzieci w ich indywidualnym tempie rozwoju, w zainteresowaniach i uzdolnieniach 
  • Kształcić wrażliwość dzieci na potrzeby innych oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka
  • Przygotować dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku odpowiednio do stopnia niepełnosprawności
  • Współpracować z rodzicami i wspomagać ich w procesie wychowawczym i terapeutycznym ich pociech

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku od 3 do 8 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego powinna wynosić: w oddziale dla dzieci z autyzmem od 2 do 4; oddział dzieci z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 6 do 10; których poziom rozwoju, potrzeby, sposób funkcjonowania jest zbliżony. Każdy oddział powierzony jest opiece wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej dwóm  nauczycielom-terapeutom (pedagodzy specjalni i edukacji przedszkolnej). Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, z dziećmi pracują terapeuci-specjaliści (między innymi fizjoterapeuta, terapeuta SI, neurologopeda), zarówno na zajęciach indywidualnych jak i grupowych. Czas trwania zajęć, a w szczególności zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, jest dostosowany indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez radę pedagogiczna ośrodka. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

Każdy oddział przedszkolny ma zatrudnioną na stałe „pomoc nauczyciela”, która wspiera nauczyciela - terapeutę w działaniach opiekuńczo – wychowawczych, higienicznych i innych w stosunku do podopiecznych.

Pracujemy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-16:00, przez cały rok, z wyjątkiem przerwy zimowej (2 tygodnie ferii zimowych dla woj. mazowieckiego) oraz wakacyjnej.

Obok zadań, jakie spełnia każde przedszkole, czyli sprawowania opieki nad dziećmi i prawidłowego przygotowania ich do podjęcia nauki szkolnej, nasze przedszkole pełni funkcję profilaktyczną. Prowadzimy rewalidację dostosowaną do potrzeb psychofizjologicznych i zdrowotnych każdego dziecka.

Dzieci bawią się i uczą w czterech grupach. Ogromną zaletą naszej placówki są małe grupy. Umożliwia to indywidualne i dokładne poznanie każdego dziecka i jego potencjału rozwojowego. Posiadamy pięknie wyposażone sale i plac zabaw, w którym dzieci bawią się na świeżym powietrzu.

Jesteśmy przedszkolem na wyciągnięcie ręki tj. zlokalizowanym blisko dworca PKS, PKP a także przystanków autobusowych, łatwo do nas dotrzeć również samochodem, który zaparkować można na przestronnym parkingu.

W pracy z dziećmi stosujemy różne formy wyzwalania ich aktywności, wykorzystując nie zaburzone sfery rozwoju, bądź aktywizując sfery opóźnione w związku z istniejącą wadą.

 

Kochamy i akceptujemy wszystkie dzieci. Promujemy podmiotowe i bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka. Dla nas najważniejszy jest ten Mały Człowiek, powierzony nam pod opiekę.