tel. 23 672 28 89

Osoby, które pracują w naszym zespole łączą wspólne cechy: odpowiednie wykształcenie, wiedza i doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz energia i pasja do pracy z dziećmi.  Obecnie, nasz zespół tworzą:

 • Elżbieta Wieczorek – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel historii, wieloletni nauczyciel i wychowawca, posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

NAUCZYCIELE - TERAPEUCI:

 • Izabella Kołakowska - wychowawca grupy II „Misie”; mgr pedagogiki specjalnej - terapeutycznej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Sylwia Parólska - wychowawca grupy II „Misie”; mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i nauczania języka polskiego, studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, stosowanej analizy zachowania (SAZ) oraz diagnozy, dysleksji rozwojowej, terapii pedagogicznej z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Urszula Walczak – wychowawca grupy I „Zeróweczka”; mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagog,
 • Marta Wilczopolska - wychowawca grupy IV „Krasnale”; mgr oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, logopeda ze specjalizacją: neurologopeda
 • Joanna Winnik - wychowawca grupy IV „Krasnale”; mgr oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Agnieszka Wojda – Benko - wychowawca grupy III „Żabki”; mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii psychologiczno – pedagogicznej,
 • Natalia Stępkowska - wychowawca grupy III "Żabki"; mgr pedagogiki opiekuńczej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

 

TERAPEUCI INDYWIDUALNI I GRUPOWI:

 • Dorota Jasińska - neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta uwagi słuchowej metody Tomatisa. Ukończyła studia dzienne na UMK w Toruniu– nauczanie początkowe, studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Gdańskim,. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym i komunikacji alternatywnej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Anita Chmielińska - wychowawca grupy I „Zeróweczka”; mgr edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog, logopeda
 • Justyna Sikorska - fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT- bobath
 • Emilia Pawelczyk -, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedag
 • Olga Kownacka - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda szkolny

Dodatkowe zajęcia grupowe z wykorzystaniem metody: ruchu rozwijającego W.Sherborne, "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz, komunikacji alternatywnej połączonej z dramą oraz zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu prowadzą nasi nauczyciele – terapeuci grupowi.

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

 • Mirosława Czyżewska ; grupa I „Zeróweczka”
 • Wiesława Poznańska ; grupa II „Misie”
 • Agnieszka Leśniewska ; grupa III „Żabki”
 • Anna Sarnowska; grupa IV „Krasnale”