Super User

W Szkole podstawowej uczą się dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi , posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz biblioteki szkolnej.

Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: usprawniania mowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.

Mają możliwość korzystania z terapii: metodą SI, a także Biofeedback.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie, lub świetlicy.

Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia wszechstronny rozwój dziecka, który dostali swoje umiejętności poprzez zabawę i inne formy aktywności. Nauczyciele pracują różnymi metodami, tak aby zajęcia były atrakcyjne i interesujące tj.

programy Aktywności i Komunikacji Knillów,

metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne,

w Sali Doświadczania Świata,

stymulacja polisensoryczna,

metoda Dobrego Startu,

pedagogika zabawy,

metoda Krakowska,W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczy się młodzież mająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych, pracowni gospodarstwa domowego oraz biblioteki szkolnej.

Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: terapii mowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.

Mają możliwość korzystania z terapii metodą Biofeedback.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie lub w świetlicy .

Uczniowie wyjeżdżają na całodzienne wycieczki.


Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.


Praca z dzieckiem niepełnosprawnym  w stopniu głębokim jest niezwykle trudna ze względu na znacznie utrudnioną komunikację. Dlatego bardzo ważna jest znajomość potrzeb dzieci o głębokiej niepełnosprawności oraz sposobów ich zaspakajania. Program edukacji bardzo często bywa nazywany programem wspomagania rozwoju. Terapeuta wspiera i jednocześnie towarzyszy rozwojowi. Realizacja potrzeb poznawczych stanowi integralną całość w procesie rewalidacyjno-wychowawczym. Potrzeby te realizujemy poprzez szeroko rozumianą stymulację wielozmysłową.

Efektem prawidłowo zaspakajanych potrzeb poznawczych może być zdobycie orientacji we własnej osobie i orientacji w otaczającym je świecie.

Musimy pomóc dziecku zdobyć takie umiejętności, które pozwolą mu na czerpanie jak największego zadowolenia z życia oraz umożliwią jak największą niezależność.