Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak


Jak korzystać z pomocy zwanej „Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju”.


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszym Ośrodku był jednym z pierwszych tego rodzaju Ośrodków w Polsce. Rozpoczął swoją działalność programem pilotażowym rekomendowanym przez MEN, w latach 2005 – 2007, a następnie kontynuowanym w obecnej formie. Stworzyliśmy odrębne pomieszczenia dostosowane do przyjmowania rodziców z dziećmi oraz do indywidualnej pracy.
Dysponujemy kadrą pedagogiczną przygotowaną do pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w postaci nauczycieli ze specjalnościami:
    • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
    • oligofrenopedagogika, psychologia,
    • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
    • logopedia,
    • terapeuci SI,
    • specjaliści Biofeedback
Lokalizacja naszej placówki stwarza dogodne warunki dojazdu dla rodziców z dziećmi.
Obejmujemy opieką dzieci w wieku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole:
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
    • z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
    • z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi,
    • z zaburzeniami rozwoju mowy, z niedosłuchem,
    • z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa,
    • z autyzmem i zespołami ze spectrum autystycznym,
    • z innymi problemami rozwojowymi.
Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny,
na podstawie diagnozy i analizy zaburzeń rozwojowych.
Zespół Wczesnego Wspomagania zapewnia opiekę dzieciom w postaci:
    • ciągłej diagnozy rozwoju psychofizycznego,
    • opracowania indywidualnego dla każdego dziecka programu pracy,
    • prowadzenia systematycznych zajęć z dzieckiem – ogólnorozwojowych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, muzyczno–plastycznych,
    • prowadzenia pracy z rodzicami w postaci instruktażu, informacji, spotkań psychoedukacyjnych.
Praca z dzieckiem przebiega poprzez:
    • stymulację sensoryczną (treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, przedsionkowej, czucia głębokiego), i
    • integrację sensoryczno – ruchową (ćwiczenia naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała),
    • rozwój motoryki małej (usprawnianie motoryki i sprawności manualnej),
    • rozwój motoryki dużej (usprawnianie poruszania się, pokonywania przeszkód terenowych, pląsy),
    • rozwój komunikowania się (porozumiewanie się pozawerbalne alternatywnymi metodami komunikacji,
    • rozumienie mowy,
    • ćwiczenia artykulacyjne,
    • rozwój słownika biernego i czynnego,
    • rozwój samoobsługi,
    • rozwój socjalizacji,
    • ćwiczenie funkcji poznawczych,
    • inne różnorodne oddziaływania umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Praca nad rozwojem opóźnionych lub zaburzonych funkcji przebiega równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi.
Opieka nad dziećmi i rodzicami odbywa się w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.