Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

SPIS TREŚCI:


§ 1        Postanowienia ogólne
§ 2        Cele i zadania świetlicy
§ 3        Zadania wychowawcy świetlicy
§ 4        Organizacja pracy w świetlicy
§ 5        Zasady rekrutacji do świetlicy
§ 6        Procedura przyprowadzania i odprowadzania uczniów na zajęcia szkolne
§ 7        Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
§ 8        Formy współpracy z rodzicami
§ 9        Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy
§ 10        Nagrody i kary
§ 11        Procedury postępowania w świetlicy
§ 12        Dokumentacja w świetlicy
§ 13        Postanowienia końcowe


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Regulamin opracowano na podstawie art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
    2. Świetlica jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie (zwanego dalej Ośrodkiem). W swojej działalności realizuje jego cele i zadania, z uwzględnieniem treści i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz rocznym planie pracy.
    3. Zajęcia świetlicowe organizuje się dla uczniów Ośrodka, którzy pozostają w ośrodkudłużej ze względu na:
    1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
    2) organizację dojazdu do Ośrodka;
    3) inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Ośrodku;
    4) sytuacje losowe.

§ 2
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

    1. Celem działalności świetlicy jest:
    1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych;
    2) zapewnienie uczniom zajęć uwzględniających ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne;
    3) zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania.
    2. Do zadań świetlicy należy:
    1) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb uczniów przy ścisłej współpracy z wychowawcami oddziałów, terapeutami, pedagogiem oraz rodzicami;
    2) organizowanie różnorodnych form zajęć uwzględniających rozpoznaneindywidualne zainteresowania i uzdolnienia;
    3) organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, w szczególności: tworzenie optymalnych warunków do nauki, udzielanie wsparcia uczniom słabszym w nauce;
    4) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach placówki (sala świetlicowa, sala gimnastyczna, siłownia) i na powietrzu (plac zabaw, szkolne boisko sportowe);
    5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie prawidłowych nawyków życia codziennego, współdziałanie w tym obszarze ze środowiskiem lokalnym (m.in. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, CKiSZ w Ciechanowie, MOSiR w Ciechanowie);
    6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, w szczególności: kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
    7) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań.
    3. Podczas zajęć w świetlicy uwzględniane są różnice indywidualne między dziećmi skutkujące podejmowaniem wobec każdego z nich odmiennych działań wychowawczych. Oznacza to konieczność dostosowania form i metod pracydo stanu psychofizycznego rozwoju dziecka oraz warunków środowiskowo-wychowawczych.

§ 3
ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

    1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności świetlicy.
    2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych według przyjętego ramowego planu pracy i miesięcznych założeń.
    3. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.
    4. Przestrzeganie dyscypliny pracy, sumienne wypełnianie obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.
    5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom powierzonym jego opiece.
    6. Dbanie o prawidłowy rozwój społeczny poprzez naukę pożytecznego spędzania czasu wolnego, animowanie sytuacji, w których ważna jest współpraca i współodpowiedzialność zespołowa.
    7. Zachęcanie uczniów do różnorodnych aktywności, wpływanie intencjonalne na ich wszechstronny rozwój, poprzez prowadzenie zajęć:
    1) kształtujących i rozwijających zainteresowań uczniów;
    2) wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
    3) wprowadzających zasady kultury zdrowotnej i profilaktycznych;
    4) dydaktycznych, reedukacyjnych (nauka własna, odrabianie lekcji).
    8. Tworzenie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i życzliwości poprzez:
    1) dopuszczanie dzieci do wspólnego decydowania, o czym będą zajęcia świetlicowe;
    2) uwzględnianie obszaru zainteresowań dzieci;
    3) stosowanie skutecznych, twórczych technik rozwiązywania problemów (metoda osobistego przykładu);
    4) wspieranie, motywowanie, stosowanie wzmocnień pozytywnych.
    9. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy, wzbogacanie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, korzystanie  z doświadczeń innych nauczycieli.
    10. Współpraca z rodzinami wychowanków i osobami z ich otoczenia, Radą Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem.
    11.  Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd sali świetlicowej oraz uzgadnianie potrzeb materialnych świetlicy.
    12. Promowanie działalności świetlicy w Ośrodku oraz w środowisku lokalnym.

§ 4
ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

    1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w Ośrodku zgodnie z ustaleniem dyrektora Ośrodka.
    1) godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców, w razie potrzeby mogą ulegać zmianie.
    2. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności - autyzm, niepełnosprawność ruchowa. Liczba wychowanków w grupie może wynosić nie więcej niż 5 osób.
    3. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu wyznaczonej sali numer 105, na pierwszym piętrze budynku. Sala posiada wyodrębnione strefy przeznaczone do prowadzenia zajęć wymagających ciszy i skupienia, oraz zajęć, w których dominuje ruch, śpiew. Możliwe jest wykorzystanie do zajęć innych pomieszczeń Ośrodka (np. stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, świetlice tematyczne) oraz terenu placówki (boisko szkolne, plac zabaw).
    4. Tematyka zajęć świetlicowych wynika z rocznego planu pracy i uwzględnia potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych do świetlicy.
    5. Sala świetlicowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyposażenie jest adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ich rodziców oraz możliwości finansowych Ośrodka i zawiera:
    1) materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych i manualnych;
    2) zabawki, gry planszowe i dydaktyczne;
    3) książki edukacyjne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, czasopisma, słowniki;
    4) sprzęt audiowizualny, konsolę i gry multimedialne,sprzęt komputerowy;
    5) przybory do zabaw na powietrzu (m.in. piłki, skakanki, paletki do badmintona, kreda do rysowania na asfalcie),
    6) apteczkę podręczną;
    6. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy  na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
    7. Wychowawca świetlicy dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody i dostępności pomieszczeń Ośrodka.
    8. Uczniowie, którzy przebywają w świetlicy i korzystają z wyżywienia, jedzą obiad pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela grupy wychowawczej. Uczniowie, którzy nie korzystają z posiłku, pozostają w świetlicy pod opieką nauczyciela.

§ 5
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

    1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (kwestionariusz wniosku stanowi załącznik do regulaminu).
    2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie ośrodka, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
    3.  Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje zespół rekrutacyjny w składzie:
1) kierownik internatu;
2) wychowawcy świetlicy.
    4. Zespół rekrutacyjny sporządza listę uczniów przyjętych do świetlicy Ośrodka i udziela informacji zainteresowanym.
    5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na dany rok szkolny.
    6. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji Ośrodka dokonuje skreślenia ucznia w dzienniku zajęć świetlicy.

§ 6
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA SZKOLNE

    1. Nauczyciel świetlicy obejmuje opiekę nad uczniem w momencie przyprowadzenia go do świetlicy. Odebranie dziecka ze świetlicy to osobiste stawienie się  nauczyciela lub terapeuty u nauczyciela świetlicy oraz wyraźne zakomunikowanie zamiaru odebrania dziecka.
    2. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są wyłącznie uczniowie przyjęci do świetlicy decyzją komisji rekrutacyjnej, po złożeniu stosownego pisemnego wniosku.
    3. Nauczyciel lub terapeuta zobowiązany jest do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych lekcjach.
    4. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe, rewalidacje, logopedie, rehabilitacje, koła zainteresowań itp.
    5. W przypadku dzieci, które pozostają w świetlicy w czasie zajęć dydaktycznych (np. nie wychodzą poza teren Ośrodka, nie uczestniczą w zajęciach) nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy świetlicy ilu uczniów pozostawia i o sposobie ich odebrania na dalsze zajęcia dydaktyczne.
    6. Wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy o nieobecności ucznia w szkole.


§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
    1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
    2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
    3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenieświetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery;
    4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
    5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
    6) pomocy w nauce;
    7) życzliwego i podmiotowego traktowania;
    8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;
    9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier,zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;
    10) swobody myśli, wyznania oraz swobody wypowiedzi;
    11) zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
    12) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych,poszanowania zasad prywatności, przyjaźni i uczuć.
2. Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:
    1) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;
    2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
    3) przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy i na zajęciach świetlicowychustalonych z wychowawcą świetlicy;
    4) respektowania poleceń nauczyciela;
    5) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośredniopotrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi byćspakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy byłyodłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

§ 8
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

    1. Bezpośrednia – kontakt osobisty i rozmowy podczas odbierania lub przyprowadzania dziecka do świetlicy, wymiana bieżących informacji o funkcjonowaniu dziecka, jego aktualnych potrzebach i inne.
    2. Rozmowy telefoniczne – wynikające najczęściej z zaistniałej potrzeby, np. nieobecność wychowanka, zamówienia posiłku, doposażenie dziecka w przybory toaletowe, odzież itp.
    3. Informacje pisemne – nagrody, pochwały, zaproszenia na imprezy okolicznościowe, ankiety, kwestionariusze itp., ścienna gazetka świetlicy.

§ 9
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

    1. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy mają prawo:
    1) uzyskać pełne informacje o pracy świetlicy i proponowanych zajęciach;
    2) uzyskać informacje o pobycie i funkcjonowaniu dzieckaw świetlicy;
    3) udziału w imprezach organizowanych przez nauczycieli świetlicy;
    4) zgłaszać wnioski dotyczących wszelkich dziedzin funkcjonowania świetlicy - bezpośrednio u nauczycieli świetlicy lub dyrektoraOśrodka;
    5) określić czas korzystania ze świetlicy oraz zasady opuszczania świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    2. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do:
    1) współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego i optymalnego funkcjonowania dziecka w świetlicy;
    2) zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy;
    3) przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
    4) przyprowadzania dziecka zdrowego na zajęcia świetlicowe;
    5) podania i aktualizacji danych wskazywanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy oraz innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo                                          i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.);
    6) naprawy lub pokrycia kosztów celowo uszkodzonego przez ich dziecko mienia Ośrodka, w zakresie uzgodnionym z nauczycielem świetlicy i Dyrekcją Ośrodka.

§ 10
NAGRODY I KARY

    1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę.
    2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą oraz działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla pozostałych wychowanków świetlicy.
    3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
    4. Nagrody:
    1) wyróżnienie - pochwała wobec grupy;
    2) pochwała na forum zespołu klasowego, w obecności wychowawcy klasy;
    3) pochwała przekazana rodzicom;
    4) podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego;
    5) list gratulacyjny;
    6) nagroda rzeczowa;
    7) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;
    8) pochwała lub podziękowanie dyrektora Ośrodka.

    5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
    6. Kary:
    1) upomnienie ustne na forum grupy;
    2) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców;
    3) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka;
    4) wdrożenie procedur zapobiegawczych wobec uczniów, których zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.

§ 11
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY

    1. Rodzice i osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
    2. W przypadku zakazu kontaktowania się jednego z rodziców z dzieckiem, rodzic, któremu została przyznana opieka prawna powinien dostarczyć do Ośrodka oświadczenie (poświadczone przez orzeczenie sądu) dotyczące zakazu odbierania ze szkoły dziecka przez drugiego z rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformować o takim fakcie wychowawcę zespołu oraz świetlicy.
    3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby; Przekazanie opieki nad dzieckiem nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego;
    1) jeżeli zachodzi konieczność odbioru dziecka przez osobę, która nie została wymieniona we wniosku o przyjęcie do świetlicy, rodzic pisemnie upoważnia daną osobę, informując jednocześnie o tym fakcie wychowawcę zespołu lub świetlicy. Wychowawca zespołu ma obowiązek przekazać informację wychowawcy świetlicy;
    2) jeśli dziecko nie będzie chciało opuścić Ośrodka pod opieką osoby upoważnionej przez rodziców, pozostanie pod opieką wychowawcy, który ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
    4. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim możliwe są samodzielne dojazdy do Ośrodka i powroty do domu po ukończeniu 13-tego roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców we wniosku o przyjęcie do świetlicy. W myśl kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły.
    5. Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bez względu na wiek muszą być odbierane ze świetlicy przez rodziców lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione we wniosku o przyjęcie do świetlicy.
    6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie               z rodzicami dziecka lub inną osobą, wskazaną w upoważnieniu. Wychowawca zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej. Dziecko podczas oczekiwania (po zakończeniu pracy świetlicy) może być przekazane pod opiekę wychowawcy grupy wychowawczej;
    1) jeżeli taka sytuacja powtarza się, wychowawca świetlicy informuje pedagoga i dyrektora, którzy są zobowiązani podjąć przewidziane prawem działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego;
    2) w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicom;
    3) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców dziecko przekazywane jest funkcjonariuszom policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy;
    4) w każdym przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców wychowawca sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i rodziców. W zależności od sytuacji wychowawca świetlicy przypomina rodzicom o obowiązku przestrzegania godzin pracy świetlicy, poucza o ewentualnych konsekwencjach.
    7. W przypadku podejrzenia, że opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wychowawca kontaktuje się z innym opiekunem upoważnionym do odbioru dziecka.
    1) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję;
    2) do czasu odebrania dziecka lub przyjazdu policji, wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu Ośrodka, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

§ 12
DOKUMENTACJA W ŚWIETLICY

    1. Regulamin świetlicy.
    2. Roczny plan pracy i harmonogram pracy świetlicy.
    3. Wniosek rodziców o przyjęcie do świetlicy.
    4. Dziennik zajęć świetlicy.
    5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
    6. Inne dokumenty wewnętrzne.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Obowiązujący regulamin jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej Ośrodka.
    2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor Ośrodka.
    3. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego.