Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W CIECHANOWIE 2020

 

SPIS TREŚCI:


§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Cele i zadania świetlicy
§ 3 Zadania wychowawcy świetlicy
§ 4 Organizacja pracy w św ietlicy
§ 5 Zasady rekrutacji do świetlicy
§ 6 Procedura przyprowadzania i odprowadzania uczniów na zajęcia szkolne
§ 7 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
§ 8 Formy współpracy z rodzicami
§ 9 Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy
§ 10 Nagrody i kary
§ 11 Procedury postępowania w świetlicy
§ 12 Procedury postępowania w świetlicy w warunkach pandemii Covid-19 w SOSW w Ciechanowie
§ 13 Dokumentacja w świetlicy
§ 14 Postanowienia końcowe

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin opracowano na podstawie art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Świetlica jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie (zwanego dalej Ośrodkiem). W swojej działalności realizuje jego cele i zadania, z uwzględnieniem treści i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo profilaktycznym oraz rocznym planie pracy.
 3. Zajęcia świetlicowe organi zuje się dla uczniów Ośrodka, którzy pozostają w ośrodku dłużej ze względu na:
  1) czas pracy rodziców na wniosek rodziców;
  2) organizację dojazdu do Ośrodka;
  3) inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Ośrodku;
  4) sytuacje losowe.

§ 2

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest:
  1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych;
  2) zapewnienie uczniom zajęć uwzględniających ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne;
  3) zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  1) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb uczniów przy ścisłej współpracy z wychowawcami oddziałów, terapeutami, pedagogiem, psychologiem
  oraz rodzicami;
  2) organizowanie różnorodnych form zajęć uwzględniających rozpoznane indywidualne zainteresowania i uzdolnienia;
  3) organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, w szczególności: tworzenie optymalnych warunków do nauki, udzielanie wsparcia uczniom słabszym w nauce;
  4) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach placówki (sala świetlicowa, sala gimnastyczna, siłownia) i na powietrzu (plac za baw, szkolne boisko sportowe);
  5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie prawidłowych nawyków życia codziennego, współdziałanie w tym obszarze ze środowiskiem lokalnym (m.in. Muzeum Szlachty Mazowi eckiej, CKiSZ w Ciechanowie, MOSiR w Ciechanowie);
  6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, w szczególności: kształtowanie nawyków
  higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  7) wyrabianie umiejętności nawiązywania praw wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań.samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań.
 3. Podczas zajęć w świetlicy uwzględniane są podczas zajęć w świetlicy uwzględniane są różnice indywidualne między dziećmi różnice indywidualne między dziećmi skutkujące podejmowaniem wobec każdego z nich odmiennych działań wychowawczych skutkujące podejmowaniem wobec każdego z nich odmiennych działań wychowawczych. . Oznacza to konieczność dostosowania form i metod pracy do stanu psychofizycznego Oznacza to konieczność dostosowania form i metod pracy do stanu psychofizycznego rozwoju dziecka oraz warunków środowiskowo rozwoju dziecka oraz warunków środowiskowo--wychowawczych.wychowawczych.

 § 3

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1.  Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności świetlicy.
 2.  Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych według przyjętego ramowego planu pracy i miesięcznych założeń.
 3.  Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.
 4.  Przestrzeganie dyscypliny pracy, sum ienne wypełnianie obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.
 5.  Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom powierzonym jego opiece.
 6.  Dbanie o prawidłowy rozwój społeczny poprzez naukę pożytecznego spędzania czasu wolnego, animowanie syt uacji, w których ważna jest współpraca i współodpowiedzialność zespołowa.
 7. Zachęcanie uczniów do różnorodnych aktywności, wpływanie intencjonalne na ich wszechstronny rozwój, poprzez prowadzenie zajęć:
  1) kształtujących i rozwijających zainteresowania uczniów
  2) wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
  3) wprowadzających zasady kultury zdrowotnej i profilaktycznych;
  4) dydaktycznych, reedukacyjnych (nauka własna, odrabianie lekcji).
 8. Tworzenie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i życzliwości poprzez:
  1) dopuszcza nie dzieci do wspólnego decydowania, o czym będą zajęcia świetlicowe;
  2) uwzględnianie obszaru zainteresowań dzieci;
  3) stosowanie skutecznych, twórczych technik rozwiązywania problemów (metoda osobistego przykładu);
  4) wspieranie, motywowanie, stosowanie wzmocnień pozytywnych.
 9. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy, wzbogacanie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli.
 10. Współpraca z rodzinami wychowanków i osobami z ich otoczenia, Radą Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie, pielęgniarką,
  pedagogiem, psychologiem.
 11. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd sali świetlicowej oraz uzgadnianie potrzeb
  materialnych świetlicy.
 12. Promowani e działalności świetlicy w Ośrodku oraz w środowisku lokalnym.

§ 4

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w Ośrodku zgodnie z ustaleniem dyrektora Ośrodka.
  1) godziny pgodziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców, racy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców, w razie potrzeby mogą ulegać zmianie. w razie potrzeby mogą ulegać zmianie.
 2. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności rodzajami niepełnosprawności -- autyzm, niepełnospautyzm, niepełnosprawność ruchowa. Liczba rawność ruchowa. Liczba wychowanków w grupie może wynosić nie więcej niż 5 osób.wychowanków w grupie może wynosić nie więcej niż 5 osób.
 3. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu wyznaczonej Sali. Pomieszczenie posiada Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu wyznaczonej Sali. Pomieszczenie posiada wyodrębnione strefy przeznaczone do prowadzenia zajęć wymagających ciszy i skupienia, wyodrębnione strefy przeznaczone do prowadzenia zajęć wymagających ciszy i skupienia, ororaz zajęć, w których dominuje ruch, śpiew. Możliwe jest wykorzystanie do zajęć innych az zajęć, w których dominuje ruch, śpiew. Możliwe jest wykorzystanie do zajęć innych pomieszczeń Ośrodka (np. stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, świetlice tematyczne) pomieszczeń Ośrodka (np. stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, świetlice tematyczne) oraz terenu placówki (boisko szkolne, plac zabaw).oraz terenu placówki (boisko szkolne, plac zabaw).
 4. Tematyka zajęć świetlicowych wynikTematyka zajęć świetlicowych wynika z rocznego planu pracy i uwzględnia potrzeby a z rocznego planu pracy i uwzględnia potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych do świetlicy.edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych do świetlicy.
 5. Sala świetlicowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające Sala świetlicowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńcrealizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyposażenie jest zych. Wyposażenie jest adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ich adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ich rodziców oraz możliwości finansowych Ośrodka i zawiera:rodziców oraz możliwości finansowych Ośrodka i zawiera:
  1) materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych i manualnych;materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych i manualnych;
  2) zabawki, gry planszowe i zabawki, gry planszowe i dydaktyczne;dydaktyczne;
  3) książki edukacyjne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, czasopisma, słowniki;książki edukacyjne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, czasopisma, słowniki;
  4) sprzęt audiowizualny, konsolę i gry multimedialne, sprzęt komputerowy;sprzęt audiowizualny, konsolę i gry multimedialne, sprzęt komputerowy;
  5) przybory do zabaw na powietrzu (m.in. piłki, skakanki, paletki do badmintona, kreda przybory do zabaw na powietrzu (m.in. piłki, skakanki, paletki do badmintona, kreda do rysowando rysowania na asfalcie),ia na asfalcie),
  6) apteczkę podręczną;apteczkę podręczną;
 6. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczoOdzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo--wychowawczych w danym dniu wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniówpracy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
 7. Wychowawca świetlicy dostosWychowawca świetlicy dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań do owuje rodzaj aktywności i propozycje działań do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, zależnie m.in. od bieżących warunków możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody i dostępności pomieszczeń Ośrodka.organizacyjnych, liczebności grupy, pogody i dostępności pomieszczeń Ośrodka.
 8. Uczniowie, którzy przebywają w świetlicy i korzyUczniowie, którzy przebywają w świetlicy i korzystają z wyżywienia, jedzą obiad pod stają z wyżywienia, jedzą obiad pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela grupy wychowawczej. Uczniowie, którzy opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela grupy wychowawczej. Uczniowie, którzy nie korzystają z posiłku, pozostają w świetlicy pod opieką nauczyciela.nie korzystają z posiłku, pozostają w świetlicy pod opieką nauczyciela.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

 1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie Ośrodka, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 3. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje zespół rekrutacyjny w składzie: Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje zespół rekrutacyjny w składzie:
  1) Dyrektor Ośrodka;
  1) Dyrektor Ośrodka;
  2) wychowawcy świetlicy.
  2) wychowawcy świetlicy.
 4. Zespół rekrutacyjny sporządza listę uczniów przyjętych do świetlicy OśrodkZespół rekrutacyjny sporządza listę uczniów przyjętych do świetlicy Ośrodka i udziela a i udziela informacji zainteresowanym.informacji zainteresowanym.
 5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na dany rok szkolny. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na dany rok szkolny.
 6. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy pinformując o swojej decyzji nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy po uprzednim o uprzednim poinformowaniu Dyrekcji Ośrodka dokonuje skreślenia ucznia w dzienniku zajęć poinformowaniu Dyrekcji Ośrodka dokonuje skreślenia ucznia w dzienniku zajęć świetlicy.

§ 6

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA SZKOLNE

 1. Nauczyciel świetlicy obejmuje opiekę nad uczniem w momencie przyprowadzenia go do świetlicy. Odebranie dziecka ze świetlicy to osobiste stawienie się nauczyciela lub
  terapeuty u nauczyciela świetlicy oraz wyraźne zakomunikowanie zamiaru odebrania dziecka.
 2. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są wyłącznie ucznio wie przyjęci do świetlicy decyzją komisji rekrutacyjnej, po złożeniu stosownego pisemnego wniosku.
 3. Nauczyciel lub terapeuta zobowiązany jest do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych lekcjach.
 4. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe, rewalidacje, logopedie, rehabilitacje, koła
  zainteresowań itp.
 5. W przypadku dzieci, które pozostają w świetlicy w czasie zajęć dydaktycznych (n p. nie wychodzą poza teren Ośrodka, nie uczestniczą w zajęciach) nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy świetlicy ilu uczniów pozostawia i o sposobie ich odebrania na dalsze zajęcia dydaktyczne.
 6. Wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy o nieobecności ucznia w szkole.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
  1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
  2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
  3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery;
  4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
  5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
  6) pomocy w nauce;
  7) życzliwego i podmiotowego traktowania;
  8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;
  9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;
  10) swobody myśli, wyznania oraz swobody myśli, wyznania oraz swobody wypowiedzi;swobody wypowiedzi;
  11) zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  12) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, przyjaźni i uczuć.zasad prywatności, przyjaźni i uczuć.
 2. Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:
  1) przestrzestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;
  2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
  3) przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy i na zajęciach świetlicowych przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy i na zajęciach świetlicowych ustalonych z wychowawcą świetlicy;ustalonych z wychowawcą świetlicy;
  4) respektowania poleceń nauczyciela;respektowania poleceń nauczyciela;
  5) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

§ 8


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. W związku z zagrożeniem Covid-19 rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 2. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwonienia.
 3. W nagłych przypadkach dozwolony jest kontakt bezpośredni kontakt osobisty i rozmowy podczas odbierania lub przyprowadzania dziecka do świetlicy, wymiana
  bieżących informacji o funkcjonowaniu dziecka, jego aktualnych potrzebach i inne.
 4. Rozmowy telefoniczne wynikające najczęściej z zaistniałej potrzeby, np. nieobecność wychowanka, zamówienia posiłku, doposażenie dziecka w przybory toaletowe, odzież itp.
 5. Informacje pisemne nagrody, pochwały, zaproszenia na imprezy okolicznościowe,ankiety, kwestionariusze itp., ścienna gazetka świetlicy

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 1. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy mają prawo:
  1) uzyskać pełne informacje o pracy świetlicy i proponowanych zajęciach;
  2) uzyskać informacje o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy;
  3) udziału w imprezach organizowanych przez nauczycieli świetlicy;
  4) zgłaszać wnioski dotyczące wszelkich dziedzin funkcjonowania świetlicy bezpośrednio u nauczycieli świetlicy lub dyrektora Ośrodka;
  5) określić czas korzystania ze świetlicy oraz zasady opuszczania świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2.  Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zob owiązani są do:
  1) współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego i optymalnego funkcjonowania dziecka w świetlicy;
  2) zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy;
  3) przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
  4) przyprowadzania dziecka zdrowego na zajęcia świetlicowe;przyprowadzania dziecka zdrowego na zajęcia świetlicowe;
  5) podania i aktualizacji danych wskazywanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy oraz podania i aktualizacji danych wskazywanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy oraz innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.);i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.);
  6) naprawy lub pokrycia kosztów celowo uszkodzonego przez ich dziecko mienia naprawy lub pokrycia kosztów celowo uszkodzonego przez ich dziecko mienia Ośrodka, w zakresie uzgodnionym z nauczycielem świetlicy i Dyrekcją Ośrodka.Ośrodka, w zakresie uzgodnionym z nauczycielem świetlicy i Dyrekcją Ośrodka.

§ 10

NAGRODY I KARY

 1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą oraz działania na forumkulturę osobistą oraz działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla świetlicy będące pozytywnym przykładem dla pozostałych wychowanków świetlicy. pozostałych wychowanków świetlicy.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej. członków społeczności szkolnej.
 4. Nagrody: Nagrody:
  1) wyróżnienie wyróżnienie -- pochwała wobec grupy;pochwała wobec grupy;
  2) pochwała na fopochwała na forum zespołu klasowego, w obecności wychowawcy klasy;rum zespołu klasowego, w obecności wychowawcy klasy;
  3) pochwała przekazana rodzicom;pochwała przekazana rodzicom;
  4) podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego;podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego;
  5) list gratulacyjny;list gratulacyjny;
  6) nagroda rzeczowa;nagroda rzeczowa;
  7) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;
  8) pochwała lub podziękowanie dyrektora Ośrodkpochwała lub podziękowanie dyrektora Ośrodka.a.
 5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 6. Kary:
  1) upomnienie ustne na forum grupy;upomnienie ustne na forum grupy;
  2) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców;poinformowanie ustne lub pisemne rodziców;
  3) upomnienie lub nagana udzieupomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka;lona przez dyrektora Ośrodka;
  4) wdrożenie procedur zapobiegawczych wobec uczniów, których zachowanie jest rażąco wdrożenie procedur zapobiegawczych wobec uczniów, których zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.

§ 11

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY

 1. Rodzice i osoby upoważnione są zobowiąRodzice i osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i zani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
 2. W przypadku zakazu kontaktowania się jednego z rodziców z dzieckiem, rodzic, któremu W przypadku zakazu kontaktowania się jednego z rodziców z dzieckiem, rodzic, któremu została przyznana opieka prawna powinien dostarczyć do Ośrodka oświadczenie została przyznana opieka prawna powinien dostarczyć do Ośrodka oświadczenie (poświadczone przez orzeczenie sądu) dotyczące zakazu odbierania ze szkoły dziecka (poświadczone przez orzeczenie sądu) dotyczące zakazu odbierania ze szkoły dziecka przez drugiego z rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformować o takim fakcie przez drugiego z rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformować o takim fakcie wychowawcę zespołu oraz świetlicy.
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę upoważnioną przez roW przypadku odbierania dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców wychowawca dziców wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby. Przekazanie opieki nad świetlicy jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby. Przekazanie opieki nad dzieckiem nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego; dzieckiem nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego;
  1) jeżeli zachodzi konieczność odbioru dziecka przez osobę, która nie została jeżeli zachodzi konieczność odbioru dziecka przez osobę, która nie została wymieniona we wwymieniona we wniosku o przyjęcie do świetlicy, rodzic pisemnie upoważnia daną niosku o przyjęcie do świetlicy, rodzic pisemnie upoważnia daną osobę, informując jednocześnie o tym fakcie wychowawcę zespołu lub świetlicy. osobę, informując jednocześnie o tym fakcie wychowawcę zespołu lub świetlicy. Wychowawca zespołu ma obowiązek przekazać informację wychowawcy świetlicy;Wychowawca zespołu ma obowiązek przekazać informację wychowawcy świetlicy;
  2) jeśli dziecko nie będzie chciało opuścijeśli dziecko nie będzie chciało opuścić Ośrodka pod opieką osoby upoważnionej ć Ośrodka pod opieką osoby upoważnionej przez rodziców, pozostanie pod opieką wychowawcy, który ma obowiązek przez rodziców, pozostanie pod opieką wychowawcy, który ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.niezwłocznie skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stoW przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pniu lekkim możliwe są samodzielne dojazdy do Ośrodka i powroty do domu po ukończeniu 13możliwe są samodzielne dojazdy do Ośrodka i powroty do domu po ukończeniu 13--tego tego roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców we wniosku o przyjęcie do świetlicy. W roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców we wniosku o przyjęcie do świetlicy. W myśl kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic ponosi odpowiedzialność za myśl kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic ponosi odpowiedzialność za bebezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły.zpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły.
 5. Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bez względu na wiek muszą być odbierani ze świetlicy przez rodziców lub i znacznym bez względu na wiek muszą być odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby pełnoletnie do tego upoważniosoby pełnoletnie do tego upoważnione we wniosku o przyjęcie do świetlicy.one we wniosku o przyjęcie do świetlicy.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca zobowiązany jest W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub inną osobą, wskazaną wz rodzicami dziecka lub inną osobą, wskazaną w upoważnieniu. Wychowawca zapewnia upoważnieniu. Wychowawca zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej. Dziecko podczas dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej. Dziecko podczas oczekiwania (po zakończeniu pracy świetlicy) może być przekazane pod opiekę oczekiwania (po zakończeniu pracy świetlicy) może być przekazane pod opiekę wychowawcy grupy wychowawczej;wychowawcy grupy wychowawczej;
  1) jeżeli taka sytuacja powtarza sjeżeli taka sytuacja powtarza się, wychowawca świetlicy informuje pedagoga ię, wychowawca świetlicy informuje pedagoga i dyrektora, którzy są zobowiązani podjąć przewidziane prawem działania, np. i dyrektora, którzy są zobowiązani podjąć przewidziane prawem działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego;powiadomienie Sądu Rodzinnego;
  2) w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, inforinformuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jest zobowiązany do muje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia. Do czasu wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonari funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja iusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicom;w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicom;
  3) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców dziecko przekazywane jest funkcjonariuszom policji, dziecko przekazywane jest funkcjonariuszom policji, w celu zapewnienia opieki w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczoprzez właściwy ośrodek opiekuńczo--wychowawczy;wychowawczy;
  4) w każdym przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców wychowawca w każdym przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców wychowawca sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków do wiadomości sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i rodziców. W zależdyrektora, Rady Pedagogicznej i rodziców. W zależności od sytuacji wychowawca ności od sytuacji wychowawca świetlicy przypomina rodzicom o obowiązku przestrzegania godzin pracy świetlicy przypomina rodzicom o obowiązku przestrzegania godzin pracy świetlicy, poucza o ewentualnych konsekwencjach.świetlicy, poucza o ewentualnych konsekwencjach.
 7. W przypadku podejrzenia, że opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu lub środków W przypadku podejrzenia, że opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wychowawca kodurzających, wychowawca kontaktuje się z innym opiekunem upoważnionym do ontaktuje się z innym opiekunem upoważnionym do odbioru dziecka. odbioru dziecka.
  1) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję;sytuacji policję;
  2) do czasu odebrania do czasu odebrania dziecka lub przyjazdu policji, wychowawca świetlicy nie może dziecka lub przyjazdu policji, wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu Ośrodka, ani pozostawić dziecka pod opieką innej wraz z dzieckiem opuścić terenu Ośrodka, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.


§ 12

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY


W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W SOSW W CIECHANOWIE

 1. Należy zachoNależy zachować dystans społeczny na terenie placówki, szczególnie wać dystans społeczny na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.w których odbywają się zajęcia.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikaniebezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dodotykania tykania oczu, nosa i ust.oczu, nosa i ust.
 3. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 4. Do SOSW może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję Do SOSW może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacjw izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.i.
 5. Opiekun ucznia powinien poinformować dyrekcję lub pracowników SOSW Opiekun ucznia powinien poinformować dyrekcję lub pracowników SOSW o przebywaniu dziecka w ostatnim czasie w strefie żółtej lub czerwonej.o przebywaniu dziecka w ostatnim czasie w strefie żółtej lub czerwonej.
 6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobbez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze doowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowaniaprawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. w przestrzeni publicznej.
 7. Przy wejściu do budynku szkoły widnieje informacja o Przy wejściu do budynku szkoły widnieje informacja o obowiązku dezynfekowania obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcjarąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. użycia środka dezynfekującego.
 8. Rodzic przyprowadza ucznia do placówki, ale nie wchodzi do budynku. Dziecko Rodzic przyprowadza ucznia do placówki, ale nie wchodzi do budynku. Dziecko odbierane jest w wejściu (oznakowanym) „głównym” do budynku szkoły przez odbierane jest w wejściu (oznakowanym) „głównym” do budynku szkoły przez nauczyciela. nauczyciela.
 9. Po zajęciach nauPo zajęciach nauczyciel odprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi czyciel odprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi w (oznakowanym) wyjściu głównym.w (oznakowanym) wyjściu głównym.
 10. Opiekunowie odprowadzający dzieci, w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić Opiekunowie odprowadzający dzieci, w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Ośrodka, zachowując zasady:do przestrzeni wspólnej Ośrodka, zachowując zasady:
  a. 1 opiekun z dziec1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,kiem/dziećmi,
  b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  Organizacja zajęć opiekuńczo
  Organizacja zajęć opiekuńczo--wychowawczychwychowawczych
  1. W sali odległości między stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić minimum 1,5m.
  2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skPrzedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać utecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.lub dezynfekować.
  4. Podczas zajęć dydaktycznych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości- 1,5m od każdego dziecka.
  5. Dzieci pod nadzorem opiekunów pojedynczo, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po jedzeniu, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
  6. Pod opieką wychowawcy dzieci korzystają z istniejących na terenie szkolnym: placu zabaw i boiska. Po skorzystaniu sprzęt jest dezynfekowany.
  7. Wychowawca zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  8. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki , poręcze, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników są dezynfekowane.
  9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzew czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.by także w czasie zajęć.
  10. WychowawcaWychowawca organizuje przerwy dla swoich ucznióworganizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
  11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym pona świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.wietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć i sportowych, i sportowych, w których nie można zachować w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  13. Należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek przyniNależy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek przyniesionych esionych z domu innym. Należy również zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub z domu innym. Należy również zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
  Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS
  Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-- CoVCoV--22
  1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (przyłbica, rękawice, kombinezon). Pozostaje z dzieckiem, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
  2. Pracownik niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora placówki oraz rodzica dziecka i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytku pomieszczenia.
  3. Dyrektor SOSW w Ciechanowie zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o podejrzeniu wystąpienia na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie zachorowania na COVID-19.
  4. Wychowawca grupy o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
  5. Rodzice odbierają dzieci w możliwie jak najkrótszym czasie po uzyskaniu informacji telefonicznej od wychowawcy.
  6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, niezwłocznie dezynfekowane.

 

§ 13

DOKUMENTACJA W ŚWIETLICY

 1. Regulamin świetlicy.Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy Roczny plan pracy i harmonogram pracy świetlicy.i harmonogram pracy świetlicy.
 3. Wniosek rodziców o przyjęcie do świetlicy.Wniosek rodziców o przyjęcie do świetlicy.
 4. Dziennik zajęć świetlicy.Dziennik zajęć świetlicy.
 5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 6. Inne dokumenty wewnętrzne.Inne dokumenty wewnętrzne.


§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązujący regulamin jest dostępny w świetlicy, seObowiązujący regulamin jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej kretariacie i na stronie internetowej Ośrodka.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor Ośrodka.świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor Ośrodka.
 3. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia bieżącego rokRegulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego.u szkolnego.