Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

W szkole podstawowej uczą się dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz biblioteki szkolnej.
Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: usprawniania mowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.
Mają możliwość korzystania z terapii: metodą SI, a także Biofeedback.
Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie, lub świetlicy.
Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia wszechstronny rozwój dziecka, który dostali swoje umiejętności poprzez zabawę i inne formy aktywności. Nauczyciele pracują różnymi metodami, tak aby zajęcia były atrakcyjne i interesujące tj. 
programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne,
w Sali Doświadczania Świata,
stymulacja polisensoryczna,
metoda Dobrego Startu,
pedagogika zabawy,
metoda Krakowska,