Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczy się młodzież mająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych, pracowni gospodarstwa domowego oraz biblioteki szkolnej.
Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: terapii mowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.
Mają możliwość korzystania z terapii metodą  Biofeedback.
Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie lub w świetlicy .
Uczniowie wyjeżdżają na całodzienne wycieczki.